SWIM! Littens

Ien sprong yn it wetter en 

in nije wrâld giet iepen! 

10 september 2023 


Genietsje fan it skjinne Fryske bûtenwetter en doch mei oan de twadde edysje fan SWIM! Littens. Op snein 10 september 2023  om 14:00 oere litte we mei-elkoar sjen wat echte wetterwille betsjut! Jong en âld swimme in ôfstân fan 250 meter troch de Frensjerterfeart yn Easterlittens. Do dochst dochs ek mei?

Mear informaasje folget yn it foarjier fan 2023
Meidwaan is op eigen risiko

SWIM! Littens

Een sprong in het water en

een nieuwe wereld gaat open! 

10 september 2023 


Geniet van het schone Friese buitenwater en doe mee aan de tweede editie van SWIM! Littens. Op zondag 10 september 2023 om 14:00 uur laten we met elkaar zien wat échte waterpret betekent! Jong en oud zwemmen een afstand van 250 meter door de Franekervaart in Easterlittens. Jij doet toch ook mee?

Meer informatie volgt in het voorjaar van 2023
Meedoen is op eigen risico

Swim! Littens

Content from Google Maps can't be displayed due to your current cookie settings. To show this content, please click "Consent & Show" to confirm that necessary data will be transferred to Google Maps to enable this service. Further information can be found in our Privacy Policy. Changed your mind? You can revoke your consent at any time via your cookie settings.

Consent & Show

Kontakt adres

Swim! Littens
De Mar 8, 8835 XW  Easterlittens

International

Our privacy policy applies.